Vision 2020

Slupen (Föreningen Slupen) har hela året, även utanför seglationsperioden april – september, en för medlemmarna intressant och engagerande verksamhet.

Verksamhetens inriktning och omfattning:

Januari – mars.
Årsmöte.

Ett extra föreningsmöte kombinerat med aktuell programpunkt t.ex. ett föredrag eller en föreläsning.
En studiecirkel/kurs som anknyter till Slupens syfte, ”bevara och till den yngre generationen överföra intresse och kunskap om underhåll, skötsel och framförandet av Oskar II” exempelvis utbildningar i navigation, radiokommunikation, radarhantering och behörighetsutbildningar i egen regi eller i samarbete med bildningsförbunden.
Veckomöten, s.k. tisdagsträffar då intresserade medlemmar träffas för underhållsarbeten på Oskar inför kommande seglationsperiod.

April – september
Vårarbeten, 2-3 dagar i veckan fram till dess att seglingarna startar.
Medlemsseglingar, s.k. tisdagsseglingar 1 /vecka under seglationsperioden 3-4 timmar med syftet lära oss att hantera Oskar.
Temaseglingar, 1/månad dagsseglingar exempelvis Torsö runt, Vänerns fågelliv (guidad tur), Göta Kanal, etc.
Långseglingar, minst 1 vänersegling med 2-3 övernattningar t.ex Aspholmen-Spiken och en segling utanför Vänern.
Evenemang, medverkar vid 3-4 aktiviteter tillsammans med samarbetspartners t.ex. Sjötorpsdagarna, Mariestads marina dag, Skördefesten i Hajstorp, etc.
Medlemsinitiativ, t.ex Cafe Baltzars sjörövardag, bröllop, familjedagar, sjöbegravning, etc.

Oktober – december
Ett extra föreningsmöte kombinerat med aktuell programpunkt t.ex. ett föredrag eller en föreläsning.
Studiecirkel /kurs som anknyter till Slupens syfte, ”aktivt arbeta för bevarandet av Vänerns och Göta Kanals sjöfartstraditioner, kulturellt och historiskt”. Båtbyggeri, utbildning i ångteknik och gamla tändkulor. Veckomöten, s.k. tisdagsträffar då intresserade medlemmar träffas för underhållsarbeten på Oskar inför kommande seglationsperiod

Medlemmar
År 2020 har Slupen mer än 250 medlemmar varav minst hälften aktiva och 20% av dessa är 25 år och yngre.
Aktiva kallas medlemmar som deltar vid två eller flera av Slupens arrangemang. Familjer där två eller fler av familjens medlemmar (man, kvinna, ungdomar) är aktiva är ett vanligt inslag.

Oskar II
Oskar är underhållen och har all den säkerhetsutrustning som krävs för att kunna registreras som passagerarfartyg i E-fart. P.g.a. de administrativa kostnader som följer med en registrering är det dock troligt att Oskar formellt förblir en s.k. fritidsbåt.
Oskar är väl fungerande för både motordrift och segling och är lämpligt utrustad för säkra och bekväma både dags- och långseglingar med övernattning ombord.

Bemanning av Oskar
Slupen har ett upparbetat system för att utbilda, träna och godkänna besättnings-medlemmar i basbesättningen. I föreningen finns godkända besättningsmedlemmar till minst tre basbesättningar. Basbesättningen har vid segling ansvaret för passagerarna, båten och hur den framförs och den består av:
En skeppare som ansvarar för navigationen/säker framfart, motor och säkerheten ombord.
En däcksman är ansvarig för seglen akter om masten (stor- och toppsegel).
En däcksman som är ansvarig för seglen för om masten (jagare/klyvare/fock).

Ny kompletterande verksamhet
Slupen är öppen för att, om det finns ett uttalat intresse från medlemmarna, utöka verksamheten med kompletterande aktivteter som:
Båtar – båtbyggeri och underhåll
Motorer – drift och underhåll av båtmotorer, utbildning i ångteknik och gamla tändkulor.

Båtplats, lokaler
Slupen har ett fortsatt gott samarbete med AB Göta Kanal som gör det möjligt för Oskar att ha sin permanenta kajplats i den nedre hamnbassängen och vinterförvaringsplats i den övre bassängen.

Slupen har tillgång till en lämplig lokal för att inomhus året runt kunna utföra underhållsarbeten och för vinterförvaring av lös utrustning som inte bör förvaras ombord under vintern t.ex. segel, dynor och madrasser, verktyg och viss elektronik och navigationsutrusning .

Ekonomi
Ekonomiska ramar och preliminär budget år 2020 för visionens genomförande:

Intäkter
Medlemsavgifter, 50 000
Aktivitetsavgifter, 50 000
Överskott från
Försäljning* 10 000
Bidrag, 100 000
Sponsoring, 50 000
Summa, 260 000
*Profilkläder, souvenirer, bilder, vykort m.m.

Kostnader
Underhåll, 60 000
Lokalhyror, 20 000
Försäkringar, 40 000
Besiktningar, 10 000
Marknadsföring och
administration, 30 000
Nyanskaffningar, 40 000
Drift, 30 000
Oförutsedda kostnader
och överskott, 30 000
Summa 260 000

Marknadsföring
Har löpande kontakt med medlemmarna genom e-post kompletterat med brev i samband med kallelse till årsmötet.
Har informativ och uppdaterad information på anslagstavlan i anslutning till kajplatsen och andra anslagstavlor i Sjötorp, Mariestad och Otterbäckens hamnar.
Syns och verkar i nya medier, t.ex. Facebook och Instagram. Har en aktiv och uppdaterad hemsida. Har ett fungerande samarbete med Mariestads kommuns turistbyrå.
Genomför löpande öppet-skepp-aktiviteter både i hemmahamnen och vid seglingar och arrangemang
Samarbeten / partners / sponsorer:
Marintekniska gymnasiet
Mariestads kommun
Studieförbundet Vuxenskolan
AB Göta Kanal
Forsviks varv / Erik Nordevall

Kulturbåtsföreningar/festivaler
Slupen är medlem i Maritim Väst och har ett aktivt utbyte med skutorna på Västkusten och bjuder in västkustskutorna till Vänern i samband med en av sommarens långseglingar
Aktivt samarbete med de övriga skutorna i Vänern och en gång per år genomför ett samarrangemang t.ex. en eskadersegling tillsammans.

Företagare och föreningar i Sjötorp med omgivning.

Stöd Slupen Oskar II

Stöd gärna vår verksamhet och bli medlem i föreningen så kan du följa med på våra medlemsseglingar.
Medlemsavgiften för 2016 är 250 kr. och kan betalas in på plusgirokonto 29 25 79-0

© Föreningen Slupen Oskar II